DỰ ÁN CM - I

Địa điểm: Vientiane, Lào

Chủ đầu tư: Công ty CM - I

Nhà thầu: Comin Lao

Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MDB
* Cung cấp tủ phân phối

Năm : 2014

Tình trạng: Hoàn thành

  • DỰ ÁN CM - I

Dự án khác