TECHNO EXCEL

Địa điểm: VISIP II, Tỉnh Binh Dương

Chủ đầu tư: CTY Techno Excel Việt Nam

Nhà thầu: CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ chiếu sáng
* Cung cấp tủ phân phối

Năm:

Tình trạng: Hoàn thành

  • TECHNO EXCEL