Tohoku

Địa điểm    : An Dương, Hải Dương
Chủ đầu tư    : Tohoku
Nhà thầu    : Fuji Furukawa E&C
Phạm vi công việc:
* Cung cấp tủ MCC
Năm    : 2016
Tình trạng    : Hoàn thành

  • Tohoku

Dự án khác