CAMPUCHIA - PPIA


Địa điểm: Phnompenh - Cambodia

Chủ đầu tư: PPIA - Cambodia

Nhà thầu: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ phân phối    
* Cung cấp tủ ATS

Năm: 2012

Tình trạng: Hoàn thành

  • PPIA

Dự án khác